VIDEOKOLONOSKOPY
  System AQ-100
 
SYSTEM ENDOSKOPOWY AQ-100

HD Image
High-definition image can be processed and created by AQ-100 processor combined with high-definition endoscope. Also, the full ranges of AOHUA standard-definition endoscopes are compatible with AQ-100 to realize high-quality endoscope images.


Obraz HD
Wysokiej rozdzielczości obraz może być przetwarzany i tworzony przez  procesor AQ-100 w połączeniu z wysokiej rozdzielczości endoskopem Aohua. Również pełne zakresy Aohua endoskopów standardowej rozdzielczości są zgodne z AQ-100 do realizacji wysokiej jakości obrazy endoskopu.


(HbE) Hemoglobin Enhancement Function
This mode allows the hemoglobin in the blood vessel to be highlighted so that it is easier to identify capillary extent and margin of superficial cancer. It applies to real-time and frozen images as well.

(HBE) Wzmocnienie Funkcji Hemoglobina
Ten tryb umożliwia podświetlenie hemoglobiny w naczyniu krwionośnym , ułatwia to identyfikacjię naczyń włosowatych zakresu i marginesu powierzchownego raka. Dotyczy to czasu rzeczywistego i zapisanych obrazów.


Electronic Magnification Function
Electronic magnification system allows the imaging to be enlarged by up to 1.2x/1.5x/2x, improving the detection of subtle lesions. Combined with CBI mode, pit-pattern also can be identified easily. Magnification function applies to real-time and frozen images.


Funkcja Powiększenia Elektronicznego
Elektroniczny system umożliwia powiększenie obrazu do 1.2x/1.5x/2x, co zwiększa wykrywanie subtelnych zmian.            W połączeniu z trybem CBI, pit-wzór można zidentyfikować także łatwo zmiany. Funkcję powiększenie można stosować w czasie rzeczywistym i zapisanych obrazach.

Outline Enhancement Function
The image processing function can highlight the extent and outline of the lesion to make it easier for diagnosis. Also, it can be applied to real-time or frozen images either.


Wzmocnienie Funkcji Zarysu
Funkcja przetwarzania obrazu można zaznaczyć zakres i zarys zmiany, by ułatwić diagnozę. Ponadto, może on być stosowany w czasie rzeczywistym lub w zapisanym obrazie.


Automatic Brightness Control Function
The illuminating light intensity can be adjusted automatically based on the measured light intensity so that over exposure for tissue can be avoided. It can also prevent temperature rise of endoscope distal end due to long time excessive light intensity. There are two optional ways of adjustment: mean value and peak value automatic dimming.

Funkcja Automatycznej Kontroli Jasności
Natężenie oświetlenia światła może być regulowane automatycznie w oparciu o pomiar intensywności światła, ogranicza to nadmierną ekspozycję światła na tkanki. Zapobiega to również wzrostowi temperatury końcówki endoskopu. Istnieją dwa opcjonalne sposoby regulacji: wartość średnia i wartość szczytowa automatycznego ściemniania.ZADAJ PYTANIE
 
  stronę odwiedziło już 3888 odwiedzający- dziękujemy  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=